Na osnovu člana 68, stav 1, tačka 2, a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019)  direktor Društva za turizam, trgovinu i usluge “TURISTTRADE“ d.o.o, Beograd, Golsvordijeva 34, broj licence: OTP-43/2020, kategorija licence: A 35, dana 24.01.2020. godine utvrđuje sledeće

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

 1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE: Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog zdravstvenog osiguranja.

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “TURISTTRADE” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavestiti Putnika u primerenom roku, bez odlaganja, u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa, te Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je, o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, Putnik obavešten u primerenom roku, pre zaključenja Ugovora.  
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao Putnika sa pravima po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.

 1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u programu putovanja i potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa. Ako Posrednik u ugovoru-potvrdi, ne naznači svojstvo u kome nastupa, posrednik u organizovanju putovanja smatra se organizatorom putovanja (čl. 881 ZOO). Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 40% od cene aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik u roku ne izvrši uplatu u celosti, ugovor se smatra jednostrano raskinutim od strane Putnika, uz pravo Organizatora da zadrži novčani iznos u skladu sa odredbom člana 12 Opštih uslova. U slučaju da je Putnik uplatio turističko putovanje preko Posrednika, ukoliko ne izvrši kompletnu uplatu 15 dana pre početka putovanja, ugovor se smatra jednostrano raskinutim od strane Putnika. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12 ovih Opštih uslova.

 1. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA:
 • Da u Ugovor, osim usluga iz Programa, unese posebne zahteve Putnika, sa kojima se isključivo Organizator saglasio,
 • Da isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pismene reklamacije – prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje, ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
 • Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti, da se stara o pravima i interesima Putnika,
 • Da pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku;
 • Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
 • Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije Putnika.
 1. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA:
 • Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom putovanja, kao i da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
 • Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,
 • Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
 • Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i drugo, ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
 • Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
 • Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, a Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
 • Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pismenoj formi, Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
 • Da se pre zaključenja Ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
 • Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati pred put, informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.
 1. CENE I SADRŽAJ USLUGA: Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Cene mogu biti iskazane u dinarima i/ili u stranoj valuti. Za cene iskazane u stranoj valuti, obračun uplata vrši se u dinarima prema zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte, kako sledi:           
1) U okviru paket aranžmana kod apartmanskog smeštaja, cena je izražena po osobi i uključuje:    
smeštaj, prevoz, redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripremu i organizaciju putovanja, i iskazana je u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).   
2) U okviru najma apartmana, cena je izražena po smeštajnoj jedinici i uključuje:    
smeštaj, redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripremu i organizaciju putovanja, i iskazana je u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
3) Kod hotelskog smeštaja, cena je izražena po osobi (osim ako hotelijer ne odredi drugačije) i uključuje:
smeštaj na bazi odabrane usluge (najam, noćenje s doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive), redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripremu i organizaciju putovanja, i iskazana je u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).

Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge u lokalnoj valuti, npr. doplata za korišćenje klima-uređaja (u objektima gde korišćenje nije uračunato), boravišna taksa, trajekt za pojedine destinacije itd.

Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: prevoza (ukoliko već nije uključen u cenu paketa), transfera, trajekta za pojedine destinacije, aerodromskih i lučkih taksi, posebnih usluga lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima-uređaja (u objektima gde korišćenje nije uračunato), rekreativnih, lekarskih, telefonskih i drugih usluga, rezervacije posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u sobama sa posebnim karakteristikama (jednokrevetna, pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatne obroke i dr. (dalje: Posebne usluge).

Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.

Zvanično istaknuta cena u smeštajnoj jedinici, ukoliko je niža od ugovorene ili objavljene cene u cenovniku Organizatora, ne može da bude predmet prigovora, tj. zahteva Putnika za povraćaj razlike u ceni.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu, određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum zaključenja Ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene putovanja.        
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati inopartner, odnosno neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

 1. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 45 dana pred put), Organizator ima pravo na naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kusu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima, i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od strane izvršioca usluga, odnosno u slučaju promene tarifa prevoznika. U slučaju povećanja ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može, u roku ne dužem od 48 sati po prijemu pismenog obaveštenja o povećanu cene, putem pismenog otkaza raskinuti Ugovor bez naknade štete Organizatoru. Ako u naznačenom roku Putnik pisanim putem ne obavesti Organizatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu. Naknadna sniženja cena Programa (npr. popusti ili akcijske cene u okviru tzv. “last minute”, promotivnih i sličnih specijalnih ponuda) ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov za potraživanje naknadnog smanjenja cene ili za bilo kakav prigovor Putnika prema Organizatoru.
 2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da Putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.
  Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima/publikacijama ili na sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i drugih lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom sajtu, s tim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
  Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i druge usluge opisane su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različite su i nisu uporedive po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Vrlo često su u pojedinim zemljama (npr. u Grčkoj) objekti kategorisani ključevima ili nekim drugim simbolima, što je nemoguće prevesti u slova ili zvezdice jer nemaju istu vrednost. Takođe, neretko je istaknuta kategorija u smeštajnom objektu niža od stvarne. Stoga eventualno neslaganje istaknute kategorije u samom objektu sa objavljenom kategorijom u katalogu ili na sajtu Organizatora, ne može da bude predmet prigovora Putnika.

Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim/nacionalnim propisima, i van nadzora i uticaja su Organizatora.

Postoji mogućnost da, do trenutka realizacije aranžmana, dođe do promene kategorije i izgleda smeštajnog objekta, vodovodnih i ostalih havarija, smanjenja dodatnih sadržaja, promene radnog vremena, promene načina usluživanja obroka i kvaliteta/kvantiteta hrane, a moguće je i da neki sadržaji smeštajnog objekta, kao i okolni ugostiteljski i trgovinski objekti, ne budu u funkciji, za šta Organizator ne može biti odgovoran. Organizator ne raspolaže informacijama o vremenskim prilikama, građevinskoj sezoni, neradnim danima i praznicima u mestu opredeljenja, kao ni o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i prodavnica u blizini smeštajnog objekta. Organizator, predstavnik ili lokalni partner ne mogu da utiču na nivo buke u susednim smeštajnim jedinicama i okolnim objektima.

Fotografije smeštajnih kapaciteta, publikovane u katalogu ili na sajtu Organizatora, ne garantuju da u međuvremenu nije došlo do promena sadržaja i izgleda, niti da će Putnik da dobije smeštajnu jedinicu izgleda i opremljenosti kao na objavljenim fotografijama.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak Putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska Putnika i ulaska ili izlaska Putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredstva na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost.

Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja, već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.  Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumevaju njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenim na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi s vremenima polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisima i drugo) obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti.

Promene ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je dužan da ponudi Putniku drugi odgovarajući prevoz, do okončanja turističkog putovanja, bez dodatnih troškova za Putnika, kao i da isplati eventualnu razliku u ceni između ugovorenih i pruženih usluga (član 103 ZOZP). Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza, najmanje u visini cene vozne karte druge klase.

Kada treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

 1. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

8.1. Smeštaj (ako drugačije nije posebno ugovoreno):

 • Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i druge katakteristike.
 • Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 9h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza.
 • Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i slično) određuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje. Ako drugačije nije ugovoreno, trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije, na rasklapanje, i koji mogu pogoršati kvalitet smeštaja, u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.
 • Funkcionisanje klima-uređaja u smeštajnim objektima različito je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa.
 • Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.
 • Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaj razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
 • Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu, s posebnim osvrtom na: deponovanje i čuvanje novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaj i napuštanje sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi, postojanje posteljine i peškira u objektu i učestalost njihove zamene, mogućnost dovođenja posetilaca i kućnih ljubimaca u smeštajni objekat itd. Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
 • U najposećenijem delu sezone, zbog velikog broja turista, u pojedinim turističkim mestima može da dođe do otežanog ili prekinutog snabdevanja vodom i/ili strujom, za šta Organizator ne može da bude odgovoran.
 • U nekim zemljama (npr. u Grčkoj) kanalizacione cevi su znatno uže nego u Srbiji, pa je bacanje toalet papira ili bilo kog drugog otpada u WC šolju zabranjeno. Ako do zapušenja dođe, Putnik snosi troškove odgušenja i čišćenja vodoinstalacije.
 • U bilo kom objektu, na bilo kojoj destinaciji, u smeštajnoj jedinici mogu da se pojave razni insekti, gmizavci, glodari, vlaga itd. Budući da ova pojava može da bude uzrokovana brojnim razlozima, poput blizine zelenila, urbanog okruženja, perioda godine, količine padavina, prevelikog broja turista itd, Organizator za nju ne može da bude odgovoran.

8.2. Ishrana (ako drugačije nije posebno ugovoreno):

Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanja ili posluživanja (menija).

Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi.

Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak.

Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja, usluga ishrane izvrši posluživanjem.

U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu usluge ishrane u skladu s tim dogovorom.

8.3. Prevoz (ako drugačije nije posebno ugovoreno):

 • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila određena od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja itd). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.
 • Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (minibus od 10, 12, 18 ili 24 sedišta, visokopodni autobus ili dabldeker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju.
 • Putnik je dužan da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja.
 • Za vreme vožnje u autobusima toaleti nisu u upotrebi, osim ukoliko to nije odobreno.
 • Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.
 • Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanja drugih putnika, sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika (npr. obavezno je poštovanje zabrane pušenja i konzumiranja alkohola itd), a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i njegov dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova.
 • Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac/vozač. Vodič/pratilac/vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbednosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokaliteta.
 • Putnik je dužan da se pridržava uputstava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauza i slično).
 • Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i drugo) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
 • Avionske ili posebne prevozne karte važe samo za na njima naznačene datume i vremena.
 • Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgovornosti su Organizatora.
 1. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država sa uslovima (vizne, carinske, zdravstvene i druge) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora putovanja, kao ni agencije Posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje ispravnost i važnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenata ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
  Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifičnu ishranu, karakteristike smeštaja i slično, zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i drugo, jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i druge propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.

 1. PRTLJAG:
  Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio-prevoznik, jeste besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbednosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo da se za više informacija Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, putem telefona 011/209-4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio-kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku Organizatora.

Kod prevoza autobusom, Putnik može poneti dva komada prtljaga po korisniku sedišta i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo (lični prtljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod ili posredstvom Organizatora putovanja, ili direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga i pešačenje od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza Putnika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.  
Osim kod namere i grube nepažnje, Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nosi sa sobom.
Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lična dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumenta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu, a da se, ako je moguće, prilikom boravka deponuju u sef.    
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku Organizatora.

 1. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:

11.1. Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje troškova ide u korist Putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili, na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od Putnika koji je zbog toga odustao od putovanja (čl. 879 ZOO).

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:

 • nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja,
 • nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi, da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje,

  uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršrute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenih za obilazak, promene u viznom režimu, bezbednosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile), bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima, Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.
Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu eventualno pričinjenih troškova.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti za vreme putovanja, koje se unapred nisu mogle predvideti, a koje se mogu podvesti pod višu silu (teroristički napadi, vanredno stanje, eksplozije, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i slično), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

 1. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:

 • 10% ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
 • 20% ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
 • 40% ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
 • 80% ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
 • 90% ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
 • 100% ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza, i to:

 1. kod brodskih krstarenja
 • 5% a najmanje 60€ do 91 dana pre početka putovanja,
 • 15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
 • 30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,
 • 50% od 28 do 15 dana pre početka putovanja,
 • 80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,
 • 95% od 6 do 3 dana pre početka putovanja,
 • 100% od 2 do 0 dana pre početka putovanja, u slučaju nedolaska ili odustanka u toku puta.
 1. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastavu u prirodi, đačke i studentske ekskurzije, ako se otkazuje kompletan ugovor:
 • 5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
 • 20% ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja,
 • 50% ako se otkaže od 89 do 60 dana pre početka putovanja,
 • 80% ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
 • 100% ako se otkaže od 44 dana do pre početka ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i slično, smatra se odustajanjem Putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi da Organizatoru nadoknadi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i slično), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i usvojioca, smrti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i usvojioca, poziva za vojnu vežbu Putnika, elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.

Za navedene slučajeve, Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i slično, za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivna bolest ili organski poremećaj koji nastane posle zaključenja Ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak-korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u slučaju zamene putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi ugovor.

U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.

Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koje su utvrđene Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje, ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom, i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kojoj se eventualni zahtevi direktno upućuju. Potrebno je da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 7.500 evra i garanciju za kategoriju licence A 35 u visini od 350.000 evra, kojom se za slučaj:

A)    insolventnosti Organizatora putovanja, obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja,

i za slučaj:

B)     naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0118/2020 od 10.01.2020. godine, zaključenom sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14. Polisa broj POL-00431591 Akcionarskog društva za osiguranje „SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o, Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pismenim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTA).

 1. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije putnika.

Putnik je obavezan da bez odlaganja, na licu mesta, opravdani prigovor saopšti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima, ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i drugo) ili, ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije, Putnik može kontaktirati sa Organizatorom putem telefonskog broja +381112455600 i faksa +381112454499, radnim danima od 09 do 20h, subotom od 09 do 15h po srednjoevropskom vremenu ili putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Lice ovlašćeno za prijem reklamacija je Dragana Čelar. Za hitne i slične postupke, potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i drugo, preko kojih se može kontaktirati.        

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje u postupku po reklamaciji radi rešenja problema u primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i drugi nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.     

Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.

Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekvatnog alternativnog rešenja govori da je Program u celosti izvršen.
Lokalni predstavnici nisu ovlašćeni da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu i da donose odluke o zameni smeštajne jedinice ili sedišta u prevoznom sredstvu, već isključivo Organizator.     

Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene (kako na licu mesta, tako i po povratku sa putovanja), raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavnika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.     

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan da u roku od 15 dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana utvrđivanja nepravilnosti, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pismenu reklamaciju na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahteva povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.
Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pismenoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, Golsvordijeva 34. Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i da Putniku izda pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema uredne dokumentacije dostavi Putniku pismeni odgovor i da u roku od 15 dana isplati razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjizi reklamacija.        

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.   

Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.   

Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi sa spornim odnosom, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.       

Organizator ne snosi odgovornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružalaca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila. 

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim, a obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora, u kom slučaju će Organizator sudskim putem da potraži zaštitu svojih prava i nadoknadu pretrpljene štete.

 1. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:

15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenim terminima, koje se ne nalaze u ponudi Organizatora, odnosno koje Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.   
Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:

 • 15% ako se putovanje otkaže od 59 do 30 dana pre početka putovanja,
 • 20% ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
 • 40% ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
 • 80% ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
 • 90% ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
 • 100% ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, koja ne obuhvata uslugu noćenja, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge (dalje: Posrednik usluge).

Za individualne i „rezervacije na upit” Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju Posrednik usluge ne potvrdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava Posrednik usluge u celosti.           
Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružalaca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja ili prevoza, ulaznice za sportske manifestacije ili izlete, rent-a-car i drugo). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo izmedju Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Putnik je upoznat da je Organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i saglasan je da lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju, kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, i-mejl adresa, poštanska adresa stanovanja i slično, koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, kao i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.
 2. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednih pružalaca usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnih vidova turizma - đački turizam, lov i ribolov, ekstremni sportovi i drugo) i koji čine sastavni deo takvih ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredaba Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove.

Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14, za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prava Putnika da pokrene određeni postupak ili da upotrebi određeno pravno sredstvo za zaštitu svojih prava, na način predviđen propisima R. Srbije.

Ovi Opšti uslovi važe od 24.01.2020. godine, kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi utvrđeni 01.10.2019. godine.

                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                     Aleksandra Knežević, direktor

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185